சிவபூமி நாவற்குழி செவ்விளநீர் தோட்டத்தில் பயிரிடப்பட்டு அறுவடை

சிவபூமி நாவற்குழி செவ்விளநீர் தோட்டத்தில் பயிரிடப்பட்டு அறுவடை செய்யப்பெற்ற கவுப்பி தானியத்தை சிவபூமி மாணவர்கள் பிரித்தொடுக்கும் போது….

Continue Reading

திபாவளி சீருடை…..

  கிளிநொச்சி சிவபூமி பாடசாலை மாணவர்களுக்கு திபாவளி சீருடை மற்றும் பாடசாலை புத்தகப்பை மற்றும் பாடசாலை உபகரணம்கள் வழங்கப்பட்ட போது……  

Continue Reading