திருகோணமலை சிவபூமி பாடசாலை மற்றும் சிவபூமி மடம் கட்டுமான பணிகளை அறக்கட்டளை தலைவர் ஆறு திருமுருகன் பார்வையிட்டார்.

திருகோணமலை சிவபூமி பாடசாலை மற்றும் சிவபூமி மடம் கட்டுமான பணிகளை அறக்கட்டளை தலைவர் ஆறு திருமுருகன் பார்வையிட்டார்.