சிவபூமி நாவற்குழி செவ்விளநீர் தோட்டத்தில் பயிரிடப்பட்டு அறுவடை

Uncategorized

சிவபூமி நாவற்குழி செவ்விளநீர் தோட்டத்தில் பயிரிடப்பட்டு அறுவடை செய்யப்பெற்ற கவுப்பி தானியத்தை சிவபூமி மாணவர்கள் பிரித்தொடுக்கும் போது….